Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

24/4/2018, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της Υπηρεσίας: Σύμβουλος Υποστήριξης του Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής” του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

22.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:10

LOGO

O Δήμος Χανίων καλεί την εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΥΞΗΣ Α.Ε η οποία έχει εγγραφεί με την υπ’αριθμ. 4536/22-9-2017 (ΑΔΑ:Ω56Ν7ΛΚ-1ΘΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης  στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και συγκεκριμένα υπηρεσιών που εντάσσονται στην Κατηγορία Β.3  Υπηρεσίες Συμβούλων,  να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα αναλυτική πρόσκληση και τις προδιαγραφές που εμπεριέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προκειμένου να ανατεθεί μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρο 119 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄/8-8-2016),  το άρθρο 10,11 κ 12 της με αρ. πρωτ. 23451 /ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β΄/3-3-2017) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και τη με αρ. 28876/ΕΫΣΣΑ 493/16-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 938/τ.Β΄/16-3-2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης η Υπηρεσία: Σύμβουλος Υποστήριξης του Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ¨Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής¨ του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 (CPV 75112100-5).

Συνημμένα:

  1. Αναλυτική Πρόσκληση
  2. Παράρτημα Α – Περιγραφή Παραδοτέων και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  3. Παράρτημα Β- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  4. Παράρτημα Γ- ΤΕΥΔ