Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

21/06/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

20.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

                                                                                                       ΑΔΑ :78ΡΛΩΗ5-ΘΟ9 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                  Χανιά: 20/06/2018
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135                                          Αρ. Πρωτ.: 28547
Τηλ: 2821341756 Fax: 2821341763
www.chania.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                                Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρυσσει

Φανερή , πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την σύναψη σύμβασης με εταιρία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος των δικτύων Ε.Δ.Ο.Ε.- όσον αφορά τη μεταφορά και παράδοση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ :

Η αρχική τιμή εκκίνησης της πρώτης προσφοράς καθορίζεται στο ποσόν των

· 100,00€ ανά Ο.Τ.Κ.Ζ για περισυλλογή - μεταφορά ΙΧ οχημάτων,

· 130,00€ ανά Ο.Τ.Κ.Ζ για περισυλλογή - μεταφορά Φορτηγού έως 3,5τ.,

· 150,00€ ανά Ο.Τ.Κ.Ζ για περισυλλογή - μεταφορά οχημάτων έως 8 θέσεων (μικρά λεωφορεία)

· 30,00€ ανά Ο.Τ.Κ.Ζ για περισυλλογή - μεταφορά μοτοσικλετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 09/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12:00 έως 12:30 μμ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να εκπροσωπούνται νόμιμα).

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες πρέπει vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή εγγυητική επιστoλή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.043,00 € .

Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. 28543/2018 αναλυτική διακήρυξη .

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση Καθαριότητας (λεωφ. Ν.Καζαντζάκη 82, Βαμβακόπουλο ) μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο: 28213 41778. Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ