Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

25/05/2018, Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου Σχολικής Κοινότητας 1ου ΕΠΑΛ Χανίων

25.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Το Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων» λαμβάνοντας υπόψιν :

 

  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)

  • Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αρ. 8440/2011 για τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.

  • ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τεύχος Β), τροποποίηση της αρ. ΚΥΑ 64321/Δ4/16-05-2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 ΚΥΑ με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων»

  • Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 308/2017 (ΑΔΑ:ΩΕΟΘΗ5-0ΝΑ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την ορίσθηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 15/μελούς Δ/κου Συμβουλίου της Σχ. Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης.

  • Την 72/2018 απόφαση του Δ.Σ ( ΑΔΑ: Ω9ΝΑΟΚΞΨ-6ΝΞ)., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και αποφασίστηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού.

 

προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "1ΟΥ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ".

 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος)στις 2 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από το ΝΠΔΔ) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Αναλυτικά η προκήρυξη