Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

12/12/2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (Ελαιόλαδο) του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ( Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

12.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων (ελαιόλαδο) του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ( Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), συνολικού προϋπολογισμού 64.060,74€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

Έντυπο Οικονομικής Προσφορας

ΤΕΥΔ