Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:“Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Σούδας ετους 2018”

14.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο Επισκευες συντηρησεις υποδομων οδων ΔΕ σουδασ ετους 2018

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου

221 του ν.4412/2016»

 

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου Επισκευες συντηρησεις υποδομων οδων ΔΕ σουδασ ετους 2018 (αρ. Μελέτης 8/2018 της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην A1 τάξη και άνω για κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».

 

 

 

 

 

 

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Αρχεία

  1. dimosiopoiisi