Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

12/06/2018, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

12.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

                                                                                                       ΑΔΑ: 73Ι8Η5-Λ11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                            Χανιά: 12 / 06 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ. 27030
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσίας “Φύλαξη του κτηρίου του Νυχτερινού Καταφυγίου Αστέγων και του κτηρίου του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

 

1. Προϋπολογιμός Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 74.292,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και της προαίρεσης

Προαίρεση ΝΑΙ

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 4. Κωδικός CPV: 79713000-5

 5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

 6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΤΜΗΜΑ Α «Φύλαξη κτηρίου και χώρων του Δημοτικού Ακίνητου επί της οδού Κύπρου ( περιοχή Ρεγγίνα, πρώην Φιλαρμονική) όπου λειτουργεί το Νυχτερινό Καταφύγιο Αστέγων του Δήμου Χανίων» ( CPV 79713000-5)

Προϋπολογιζόμενες ετήσιες υπηρεσίες: 34.125,00 πλέον ΦΠΑ 24% 8.190,00€ σύνολο 42.315,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προαίρεση ( κατ’ εκτίμηση) : 3.348,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συνολικός προϋπ/μός για το Τμήμα Α’ : 45.663,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και της προαίρεσης

Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 και του 2019 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους

Αντικείµενο του τμήματος Α είναι η ελεγχόμενη πρόσβαση των αστέγων στο Νυχτερινό Καταφύγιο και η επίβλεψη – επιτήρηση του χώρου καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα στους χώρους του

 ΤΜΗΜΑ B «Φύλαξη κτηρίου του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων» ( CPV 79713000-5)

Προϋπολογιζόμενες ετήσιες υπηρεσίες: 21.880,50€ πλέον ΦΠΑ 24% 5251,32€ σύνολο 27.131,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προαίρεση ( κατ’ εκτίμηση) :1500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συνολικός προϋπ/μός για το Τμήμα Β’ : 28.631,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.και της προαίρεσης.

Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 και του 2019 και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Αντικείµενο του τμήματος Β είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων».

 7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

 8. Χρόνος παράδοσης : Η παροχή της υπηρεσίας θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης.

 9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ. 27029/12-06-2018 αναλυτική Διακήρυξη.

 10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά σε ένα ή και στα δύο τμήματα υπηρεσιών όπως ορίζονται ανωτέρω. Με ποινή αποκλεισμού οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την υπηρεσία κάθε τμήματος και όχι μέρος αυτής.

Ανάδοχος θα κριθεί ο υποψήφιος που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή στην καθαρή αξία του τμήματος χωρίς την προαίρεση

 11.Η εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

 13. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 26/ 06/ 2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 14. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

 15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 16. Χρηματοδότηση: το τμήμα Α θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

Το τμήμα Β θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»..

 17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 127 και 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται ,με την κατάθεσή της,παράβολο αξίας ίσης με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)., αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο (εφημερίδα Χανιώτικα Νέα η οποία εκδίδεται και έχει τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 68 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ύστερα από την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 2018-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΞΕΝΩΝΑ 2018-19

ΤΕΥΔ