Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

30/11/2018, Προμήθεια Τροφίμων (Γάλα) για τις ανάγκες του προσωπικού του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ(ΔΟΚΟΙΠΠ), με απευθείας ανάθεση.

30.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:11

                                             Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για  την Προμήθεια Τροφίμων και συγκεκριμένα: Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού του ΔΟΚΟΙΠΠ,  συνολικού  προϋπολογισμού 17.635,19 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Αναλυτική πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς