Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

23/01/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υπηρεσία καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων για το παράρτημα 1: Καθαριότητα δημοτικών αφοδευτηρίων, για το παράρτημα 3:καθαριότητα δημοτικών γυμναστηρίων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

23.01.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:01

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την   υπηρεσία καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων  για το παράρτημα 1: Καθαριότητα δημοτικών αφοδευτηρίων,  για το παράρτημα 3:καθαριότητα δημοτικών γυμναστηρίων,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έπειτα από την 44/2018 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ:7Σ38ΩΗ5-Ν3Ρ) όπου εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης της εργασίας «καθαριότητα δημοτικών αφοδευτηρίων και των δημοτικών γυμναστηρίων» για ένα τρίμηνο με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016)

 Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία να υποβάλλουν έγγραφες  προσφορές για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Κωδικός CPV 90900000-6  (Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων) προϋπολογισμού  49.660,49 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % για  το τρίμηνο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Κωδικός CPV 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών γυμναστηρίων) προϋπολογισμού  12.387,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % για  το τρίμηνο

 

 Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί φορείς  έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά σε 1 ή και στα δύο   παραρτήματα.

Η απευθείας ανάθεση της εργασίας  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, θα αφορά το διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού, αλλά όχι πέραν του τριμήνου. Αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τρεις  (3) μήνες, αυτοδίκαια λύεται η σύμβαση με την διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η συμφερότερη από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Aαναλυτικότερα οι όροι της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής

Πρόσκληση

Μελέτη καθαριότητας Αφοδευτηρίων

Μελέτη Καθαριότητας Γυμναστηρίων