Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

16/10/2018, Ηχητική κάλυψη της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

16.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 16 / 10 / 2018


Αρ.πρωτ.: 48054

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Ηχητική κάλυψη της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Την υπ’ αριθμό 671/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει την εκδήλωση και ψηφίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις

 3. Την υπ’ αριθμό 47451/12-10-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού

 4. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και Κυκλοφορίας

 5. Την υπ’ αριθμό 47521/12-10-2018 Απόφαση, που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 1.500,00€ στον Κ.Α. 10-6162.004 για την κάλυψη της

 6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορές για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Χανίων στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, συνδιοργανώνει με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων την παρέλαση της Κυριακής 28 Οκτωβρίου 2018, από την πλατεία Δικαστηρίων μέχρι την πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Η ανάθεση αφορά στην μικροφωνική – ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με εξοπλισμό και εξειδικευμένου προσωπικό. Οι παραπάνω εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από προσωπικό του Δήμου Χανίων λόγω του τεράστιου φόρτου εργασιών που έχουν συσσωρευτεί στο Τμήμα Η/Μ έργων και Κυκλοφορίας μετά την συνένωση των 7 Δήμων στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων και πρέπει να ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργάτη, σε συνεργασία με το προσωπικό της Υπηρεσίας. Η ανάθεση, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και Κυκλοφορίας, αφορά στη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και σε όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την εγκατάσταση του για την ορθή και ασφαλή ηχητική κάλυψη της παρέλασης και συγκεκριμένα:

 

 

 

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός:

 •  
  • 32 κόρνες 80w/50w/70v/100v.

  • 32 στηρίγματα κόρνων ξύλινα σε στύλους

  • 1000m καλώδιο PPL 2 X 1,50m

  • 1 Πίνακας τριφασικός με γείωση για λήψη από την ΔΕΗ

  • 2 Μετασχηματιστής γραμμής 800W/100W

  • 6 Μικρόφωνα

  • 6 Αναρτήσεις μικροφώνων

  • 6 Βάσεις μικροφώνων

  • 6 Καλώδια μικροφωνικά XLRΘ-XLRA

  • 3 (set) ασύρματα μικρόφωνα

  • 1 cd player + rca + adaptor

  • 1 dvd + rca + adaptor

  • 50m καλώδιο PPL 2 X 1,50 mm

  • 1 Rack

  • 1 κονσόλα

  • 2 Equaliser

  • 1 ενισχυτής τελικός

  • 1 ενισχυτής

  • 8 καλώδια ηχείων

  • 8 βάσεις ηχείων

  • 8 ηχεία

  • 2 κόρνες 100V

  • Καλώδια και παρελκόμενα του ηχητικού συστήματος

 

Ανάλυση εργασιών και διαδικασία επίβλεψης

 1. Εξασφάλιση της ηλεκτρικής παροχής, σε συνεννόηση με Τμήμα μας.

 2. Παραλαβή κλειδιών από το Τμήμα μας και υπογραφή Υ.Δ. για την λήψη της ευθύνης καλής και ασφαλής λειτουργίας αυτής.

 3. Συνεννόηση με την Υπηρεσία για το στήσιμο ηχητικής εγκατάστασης.

 4. Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων, ασφαλειών και διακοπτών.

 5. Αναφορά μετά το πέρας της εκδήλωσης.

 

Λοιπά κόστη (έξοδα κίνησης, ασφαλιστική κάλυψη, φόροι κ.α.) βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις οικονομικές σας προσφορές, μέχρι την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Ηχητική κάλυψη της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει ο Δήμος Χανίων για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28η Οκτωβρίου”

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ