Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

30/03/2018,«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ»

30.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έργο: O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ», εκτιμώμενης αξίας 190.000€ (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) (Σχετική η με αριθμό 12/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΧ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οδοποιίας και κατηγορία Οικοδομικών με συνολικό προϋπολογισμό εργασιών: 153,225,81€ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Αντικείμενο Έργου: Το έργο αφορά την κατεδάφιση με μηχανικά μέσα επτά κτισμάτων επί της οδού Σήφακα 25-41 , στην Παλιά Πόλη Χανίων, εμπρός από το Βυζαντινό Τείχος . Ο κύριος όγκος των κτιρίων (πλην ενός ) είναι διώροφα με τμήματα ενός επιπλέον ορόφου στο βόρειο όριο τους που εφάπτεται του Βυζαντινού Τείχους.

 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.: 30-7422.005_πίστωση έτους 2018: 100.000€ και εκτεινόμενη δαπάνη για το 2019: 90.000)

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 126 του ν4412/16 .

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω ή 2Α1 τάξη ( αναβαθμισμένες κοινοπραξίες) στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, έως την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η 24/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) μήνες.

 

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (3.064 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Χανίων. Η εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται, αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 24/11/2018.Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (03) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.chania.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/04/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 20/04/18. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Λοιπές πληροφορίες: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41717, fax: 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Θεανώ Κοκκαλάκη. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Αρχεία

  1. teyd
  2. tehniki_ekthesi_signed
  3. perilipsi
  4. esy_katedbyzteih_signed
  5. [katedafiseis_18a(1)]_timologio_meletis_signed
  6. [katedafiseis_18a(1)]_proϋpologismos_meletis_signed