Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"Κατεδάφιση κτιρίων έμπροσθεν Βυζαντινού τείχους"

16.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ, (αρ. Μελέτης 12/2018 της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 190.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην Α2η τάξη και άνω για κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και στην Α1η τάξη και άνω για την κατηγορία των «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 138.116,82 €).

 

Το έργο αφορά στην κατεδάφιση επτά κτισμάτων που βρίσκονται στην βόρεια πλευρά της οδού Σήφακα εμπρός από το Βυζαντινό Τείχος τα οποία έχουν απαλλοτριωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα περισσότερα από αυτά παραμένουν αχρησιμοποίητα και ασυντήρητα επί χρόνια με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί επικίνδυνα για τους διερχόμενους . Ο κύριος όγκος των κτιρίων (πλην ενός ) είναι διώροφα με τμήματα ενός επιπλέον ορόφου στο βόρειο όριο τους που εφάπτεται του Βυζαντινού Τείχους.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατεδάφιση με μηχανικά μέσα όλων των παραπάνω κτιρίων τα οποία έχουν φέροντα οργανισμό από λιθοδομή ή οπλισμένο σκυρόδεμα και επικάλυψη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος , κεραμοσκεπή ή σκεπή από φύλλα αμιαντοτσιμέντου.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

 

Αρχεία

  1. doc01680120180316133946