Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

16/02/2018, Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χανίων”

16.02.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:02

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χανίων” με προεκτιμώμενη αμοιβή 132.811,20 (χωρίς ΦΠΑ), η οποία συντίθεται από:

 

CPV

Κατηγορία μελέτης

Μελέτη

Τάξεις πτυχίου

Προεκτιμώμενη Αμοιβή

Απρόβλεπτα

 

 

71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

10

Συγκοινωνιακών Έργων

Γ ή Δ ή Ε

108.270

16.240,50

 

7

Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε

3.609

541,35

2

Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε

3.609

541,35

 

Σύνολο

115.488

17.323,20

 

ΦΠΑ 24%

27.717,12

4.157,57

 

Συνολική Αμοιβή Σύμβασης

164.685,89

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.chania.gr. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016.

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821041731, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Περ. Βακάλης (Φαξ. 2821341716 / e-mail: pvakalis@chania.gr).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 5η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ..

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των παραπάνω κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δεκαπέντε (15) μήνες.

7. Κάθε προσφέρων πρέπει επίσης να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία να αποδεικνύεται ως εξής:

(α) να διαθέτει

1. Για την Κατηγορία Μελέτης 10, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία.

2. Για την Κατηγορία Μελέτης 2, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με οχταετή εμπειρία.

3. Για την Κατηγορία Μελέτης 8, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με οχταετή εμπειρία.

(β) να έχει εκπονήσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση μελέτες, οι οποίες εκτελέστηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου οικονομικού φορέα, κατά την τελευταία δεκα (10)ετία. Ως παρόμοιες μελέτες εννοούνται:

1. Για την Κατηγορία Μελέτης 10, τουλάχιστον μια (1) μελέτη αστικής κινητικότητας ή/ και μια (1) κυκλοφοριακή μελέτη σε αστική περιοχή άνω των 40.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011), στα πλαίσια των οποίων να έχουν οργανωθεί και πραγματοποιηθεί εκτεταμένες απογραφές και έρευνες, καθώς και διαχείριση και ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων, που προέκυψαν από τις έρευνες αυτές.

 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 2.650 (δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα) , με ισχύ τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” - Άξονας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”).

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

11. Η Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων με την υπ. Αριθμ. 70/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ5ΗΩΗ5-Χ17) απόφασή της.

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Προκήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Τ.Ε.Υ.Δ.

Συγγραφή Υποχρεώσεων