Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

27/09/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ”

27.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:09

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ”

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Συνοπτικής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ Δ.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ » (αρ. Μελέτης 49/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 59.677,42 €).

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση φθορών, συντήρηση των πεζοδρομίων, βελτιώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός της Δ.Ε. Χανίων.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

 

Αρχεία

  1. Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ