Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

6/12/2018, Τροποποίηση της 282/2018 απόφασης Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

06.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύει.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α'/16-06-2011) και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α'), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και ειδικότερα: α. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 1 του άρθρου 59 του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με την οποία ''το Δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι, β. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 2 του άρθρου 59 σύμφωνα με τις οποίες: 1ον αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας τους οποίους ορίζει ο Δήμαρχος και τους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπον''.

 3. Τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 αναφορικά με τον αριθμό τον δικαιουμένων αντιμισθία αντιδημάρχων.

 4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 “Πρόγραμμα Κλεισθένης”.

 5. Τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

 6. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ Β 2812/12.12.2011) όπως

 8. έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων έχει πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.

 10. Την υπ' αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών <<Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τ.Α της χώρας σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 όπως αυτός ισχύει.

 11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.

 12. Τη με αρ. 70Δ/26-10-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί αποδοχής της παραίτησης του Αντ/ρχου Φραγγεδάκη Γεωργίου.

 13. Την υπ' αριθμ. 282/01-06-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.

 14. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα

 15. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τροποποιούμε την με αρ. 282/2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων ως ακολούθως:

 1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Καζάκο Κυριάκο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

 

α. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.

-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

β. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Μαράκη Ιωάννη όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

 

 1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ξανθουδάκη Γεώργιο, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, επιπλέον αυτών που του έχουν ήδη ανατεθεί με την τροποποιούμενη απόφαση:

 

α. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Θερίσσου.

-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Θερίσσου.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

β. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Θερίσσου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ. Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

 1. Αναθέτουμε στον Πουλιδάκη Γεώργιο ήδη ορισμένο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης (αμισθί), επιπλέον όσων του έχουν ανατεθεί με την τροποποιούμενη απόφαση, την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 282/2018 απόφαση Δημάρχου

 3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της στο τοπικό ημερήσιο τύπο σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

 4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.