Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

04/12/2018, Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (Ελλειπτικά μηχανήματα)

04.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:12

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 04 / 12 / 2018


Α.Π.: 57195

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (Ελλειπτικά μηχανήματα)

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Την υπ’ αριθμό 55016/20-11-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Γραφείο Αθλητισμού

 3. Την Τεχνική ΄Εκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Γραφείο Αθλητισμού

 4. Την υπ’ αριθμό 56748/30-11-2018 Απόφαση, που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 8.300,00€ στον Κ.Α. 15-7135.027 για την κάλυψη της

 5. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (Ελλειπτικά μηχανήματα) για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 8.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στην προμήθεια τεσσάρων ελλειπτικών μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Χανίων για να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω αύξησης της προσέλευσης πολιτών σε αυτά. Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Γραφείο Αθλητισμού και συγκεκριμένα:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας

Παιδείας και Αθλητισμού

Τμήμα Αθλητισμού

Κλειστό Κλαδισού , Χανιά 731 35

Τηλ.: 2821341790 | Φαξ: 2821341790

E-mail: g-athlitismos@chania.gr

Site: www.chania.gr

 

Χανιά, 20 / 11/ 2018

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 8.300 ΕΥΡΩ

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν τμήμα της μελέτης αφορά την προμήθεια τεσσάρων (4) Ελλειπτικών επαγγελματικών μηχανημάτων γυμναστικής για τις ανάγκες των γυμναστηρίων του Δήμου Χανίων. Υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη και προσεκτική χρήση των υλικών θα είναι οι γυμναστές και το γραφείο αθλητισμού. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 15-7135,027 “Προμήθεια οργάνων κλπ. εξοπλισμός γυμναστηρίων”

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά στοιχεία Επαγγελματικό Ελλειπτικό μηχάνημα Γυμναστικής (CPV 37442900-8). Το Επαγγελματικό Ελλειπτικό μηχάνημα Γυμναστικής θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω:

 • Να έχει Ισχύ με αυτοπαραγώμενο σύστημα ηλεκτρομαγνήτη.

 • Να έχει ηλεκτρονική ρύθμιση αντίστασης τουλάχιστον είκοσι (20) επιπέδων (περίπου από 30 – 400 Watts).

 • Να έχει ηλεκτρονική κονσόλα LED πολλαπλών λειτουργιών και χαρακτήρων μηνύματος.

 • Να έχει ενδείξεις κονσόλας , θερμίδων, Watts, Ταχύτητας, Αντίστασης, Απόστασης και Γραφικών προφίλ.

 • Να υπάρχουν προκαθορισμένα προγράμματα εκγύμνασης Χειροκίνητο (Manual), ελέγχου HR, Watt και δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων προγραμμάτων από το χρήστη.

 • Να έχει ασύρματη λήψη & αισθητήρες χεριών των καρδιακών παλμών.

 • Μήκος διασκελισμού τουλάχιστον 51 εκατοστά (cm).

 • Να έχει αντοχή για μέγιστο βάρος χρήστη έως 180 Kgr.

  Ενδεικτικός τύπος: Proteus ProMaster Ε-12S της εταιρείας ΜΕΚΜΑ SPORT ή αντίστοιχο.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παράδοσή του και διάθεση ανταλλακτικών και service τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Στη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα παρέχεται οποιαδήποτε υποστήριξη από τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση των οργάνων θα γίνει στους αθλητικούς χώρους που θα ορίσει το γραφείο αθλητισμού

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Χανιά, 20/11 /2018

Χανιά, 20 /11 /2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

ΨΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

 

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι και την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (Ελλειπτικά μηχανήματα)”,

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Γραφείο Αθλητισμού για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (Ελλειπτικά μηχανήματα)

2. Φορολογική ενημερότητα.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ