Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

03/10/2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

03.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, συνολικού προϋπολογισμού 13.284,14€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Τεχνικές προδιαγραφές φυτώνΦύλλο 1 και Φύλλο 2) και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η προσφορά θα είναι για το σύνολο της προμήθειας.

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η παράδοση των φυτών θα γίνεται μετά από παραγγελία στο χώρο και το χρόνο που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, συνοδευόμενη απο τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και τη Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών

Προσφορά για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ