Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

27/09/2018, Προμήθεια οργάνων για τις Παιδικές Χαρές του Δήμου Χανίων

27.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο  Αντιδήμαρχος  ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, συνολικού προϋπολογισμού 348.000,00  € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:.37535200-9

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 280.645,16  ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 67.354,84 ευρώ, σύνολο 348.000,00 €   ευρώ.  Η προμήθεια αφορά όργανα παιδικών χαρών του Δήμου Χανίων.

 

Συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ: 64382

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό  44201/25-09-2018 αναλυτική Διακήρυξη .

 

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος

      Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  02 /11/ 2018  και ώρα 15:30  

      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την   08/11/ 2018 και ώρα 8.30 π.μ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων και θα βαρύνει τον Κ.Α 15-7135.014.

10. Ενστάσεις – προδικαστικές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

11.  Εγγυήσεις συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των 2.806,45   ευρώ 

 

Διακήρυξη με τα παραρτήματα