Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

10/08/2018, Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

10.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης  «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 70.933,91 € (με ΦΠΑ) η οποία συντίθεται από τη μελέτη κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας,.που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147)

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και το TEΥΔ που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/8/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της παραπάνω κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Χανίων σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.038.

Η Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων με την υπ. Αριθμ. 548/2018 απόφασή της.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341731, FAX επικοινωνίας 2821341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Π. Βακάλης (pvakalis@chania.gr).

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 20/2018 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.

 

 

Αρχεία

  1. ΤΕΥΔ
  2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ