Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

22/05/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (εκτoς σχολικων) εκτoς Δ.Ε. Χανίων (2018)»

22.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «Επισκευeς-Συντηρhσεις δημοτικων κτιρiων (εκτoς σχολικων) εκτoς Δ.Ε. Χανiων (2018)»

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Επισκευeς-Συντηρhσεις δημοτικων κτιρiων (εκτoς σχολικων) εκτoς Δ.Ε. Χανiων (2018)», (αρ. Μελέτης 18/2018 της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην Α1η τάξη και άνω για την κατηγορία των «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 58.676,68 €).

 

Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης φθορών – προστασίας και συντήρησης των δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών κτιρίων) που βρίσκονται εκτός της Δ.Ε. Χανίων του Δήμου Χανίων, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η υγιεινή, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι ενδεικτικά οι εξής: Επισκευές ρωγμών τοιχοποιίας, αποκατάσταση βλάβης σκυροδέματος και επισκευή διαβρωμένου οπλισμού, επισκευές κονιαμάτων, επικεραμώσεων, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, επισκευές μονώσεων, κουφωμάτων, υδραυλικών και ηλεκτρικών δικτύων.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

 

Αρχεία

  1. dim_si_synt_ektos_de_hanion