Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

28/09/2018, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάθεση εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων»

28.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

                                                                                ΑΔΑ ΨΦΣΜΩΗ5-796
                                                                                ΑΔΑΜ 18PROC003755209
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                           Χανιά: 27 / 09 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ. 44726
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ανάθεση εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανάθεση εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 172.983,87€ πλέον Φ.Π.Α24%: 41516,13€ σύνολο: 214.500,00 €

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής

34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες δικύκλων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων για ένα έτος.

 

Τμήματα Διαγωνισμού για Προμήθειες

Ποσό

Α1 Ανταλλακτικά δικύκλων – ομάδας Ζ

900,00 €

Α2 Ανταλλακτικά οχημάτων οχημάτων ομάδας Γ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά

9.500,00 €

Α3 Ανταλλακτικά οχημάτων ομάδας Α, Β, Δ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλην υπερκατασκευών)

41.000,00 €

Α4 Ανταλλακτικά υπερκατασκευων οχημάτων ομάδας Α, Β, Δ

13.100,00 €

Α5 Ανταλλακτικά οχημάτων ομάδας Ε – Χωματουργικών μηχανημάτων, φορτωτών, περονοφόρων - μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά

10.000,00 €

Α6 Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αναλώσιμα οχημάτων , μηχανημάτων έργου

3.000,00 €

Α7 Συσσωρευτές

5.000,00 €

Σύνολο Αποτέλεσμα

82.500,00 €

 

Τμήματα Διαγωνισμού για Υπηρεσίες

Ποσό

Ε1 Επισκευή δικύκλων

1.400,00 €

Ε2 Επισκευή οχημάτων ομάδας Γ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλήν υπερκατασκευών, μηχανουργικών εργασιών)

10.000,00 €

Ε3 Επισκευή οχημάτων ομάδας Α, Β, Δ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλήν υπερκατασκευών, μηχανουργικών εργασιών)

21.500,00 €

Ε4 Επισκευή υπερκατασκευων, μηχανουργικές εργασίες (όλα τα οχήματα)

71.000,00 €

Ε5 Επισκευής Χωματουργικών μηχανημάτων, φορτωτών, περονοφόρων

5.500,00 €

Ε6 Εργασίες επισκευής ελαστικών οχημάτων και ΜΕ

6.000,00 €

Ε7 Εργασίες επισκευής ταχογράφων

2.500,00 €

Ε8 Εργασίες Φανοποιίας – βαφής

14.100,00 €

Σύνολο

132.000,00 €

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμηθειών/ εργασιών: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της μελέτης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ. 44723/27-9-2018 αναλυτική Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του τμήματος που συμμετέχουν και υπό τους περιορισμούς που τίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές.

10.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ όπως περιγράφεται αναλυτικά για κάθε κατηγορία στην αναλυτική διακήρυξη.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

12. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25/ 10 / 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 31/ 10 / 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :64027

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr, δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σε μια ημερήσια (Χανιώτικα Νέα) και μια εβδομαδιαία εφημερίδα (Σελινιώτικα Νέα) του Νομού Χανίων. Επίσης, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς