Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

29/3/2018,Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της Υπηρεσίας: Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής Δ.Χανίων στην αποτύπωση - καταγραφή & επιλογή στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης, Π.Ε 3.4.1 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart

13.04.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

logo-step-to-smart

Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί τις εταιρείες Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών,  Ανάπτυξης και Πληροφορικής Α.Ε. και DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"  να υποβάλλουν προσφορά για την Υπηρεσία: «Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής (Δ.Χανίων) στην  αποτύπωση - καταγραφή & επιλογή στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης  για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης, Π.Ε  3.4.1 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart»  και αναλυτικό τίτλο: «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών», (CPV 63712710-3) σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα αναλυτική πρόσκληση και τις εργασίες/υπηρεσίες που εμπεριέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

Ο  προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 20.000,00€ επιπλέον Φ.Π.Α.(24%) 4.800,00 €, δηλαδή σύνολο 24.800,00€ και αναλύεται στον Πίνακα 4: «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του συνημμένου στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.   Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στην Έδρα του Δήμου Χανίων,  Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73135 (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείο Πρωτοκόλλου) , μέχρι την  Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 και ώρα 14:30  σε  φάκελο σφραγισμένο όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία  γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας: Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής Δ.Χανίων στην  αποτύπωση - καταγραφή & επιλογή στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης  για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης, Π.Ε  3.4.1 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart»  ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα εμπεριέχει  επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος.  Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και συγκεκριμένα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των παραδοτέων που εμπεριέχονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Η  πράξη Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών», Step2Smart συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συνημμένα:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ