Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

30/05/2018, Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΨΗΣ 2ου ΕΠΑΛ- ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ»

30.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΨΗΣ 2ου ΕΠΑΛ- ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 5.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) .

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο τίτλος της εργασίας,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Μέσα στο φάκελο μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υπάρχει ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 14/06/2018 ώρα 10.30 π.μ.,στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος.

Αναλυτικά η διακήρυξη