Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

26/10/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

26.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 515.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην 1η τάξη και άνω ή αναβαθμισμένη κοινοπραξία 2Α2 στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και Α1 τάξη και άνω για την κατηγορία των «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» . (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση 415.322,58 €).

 

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του «Πύργου του Ρολογιού», που βρίσκεται στην βορειοανατολική γωνία του Δημοτικού Κήπου Χανίων, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Πλουμιδάκη. Οι εργασίες που προβλέπονται συνοπτικά αφορούν: Σε ενίσχυση των θεμελίων σε όλη την κάτοψη του ρολογιού - Στη στατική ενίσχυση του κορμού του πύργου και του εσωτερικού χαλαρού, αργού τμήματος της λιθοδομής - Σε εκτεταμένη επισκευή του άνω τμήματος (του φανού) της απόληξης του ρολογιού - Στην αντικατάσταση του μηχανισμού ρολογιού - Σε εγκατάσταση αποχέτευσης όμβριων του τρούλου του Ρολογιού και σε τοποθέτηση φωτισμού ανάδειξης του μνημείου.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

 

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ