Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

11/04/2018, Προμήθεια τροφίμων (ειδη αρτοποιίας) για τον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.(Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π)

11.04.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:04

                                                                                                Χανιά,  10  /04/2018                                                                   

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.  16981

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων (είδη αρτοποιίας) του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ( Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), συνολικού προϋπολογισμού 57.228,86€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

1.Αναθέτουσα Αρχή.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κωνσταντία Μαρκουλάκη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):www.chania.gr

2.Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Χανίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

3. Κατηγορία.

Ταξινόμηση κατά CPV: 158100000

4. Προϋπολογισμός της προμήθειας.

Η ανωτέρω προμήθεια είναι προϋπολογισμού 49.776,20 € πλέον 13 % και 24% Φ.Π.Α.: 7.452,65 €, σύνολο 57.228,86€.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, πρέπει να υποβάλουν προσφορά στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών.  Η πρόσφορα πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες.

5. Οροί χρηματοδότησης

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π   και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. Έτους 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15-6481.001,60-6481.001, 15-6481.003, 15-6473, 15-6063 και κατ’ επέκταση τα έτη 2019 και 2020

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν τη συγκεκριμένη προμήθεια.

7. Ισχύς των Προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

8.Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές.

9. Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο χρόνια από την  ημερομηνία της υπογραφής της.

10. Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και πάντα σε συνεννόηση με το Νομικό Πρόσωπο . Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να τις καταναλώσει

11. Ενστάσεις.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου .

12. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά των προσφορών.

α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων διεύθυνση Κυδωνίας 29 , 73135 Χανιά, την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος.

β) Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10.00 π.μ .

γ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

13. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα: 28213 41760

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.chania.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στη δικτυακή πύλη . www.promitheus.gov.gr.

 

Αναλυτική προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ