Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

13/3/2018, “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 91/22-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ”

13.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύει.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α'/16-06-2011) και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α'), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και ειδικότερα: α. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 1 του άρθρου 59 του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με την οποία ''το Δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι, β. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 2 του άρθρου 59 σύμφωνα με τις οποίες: 1ον αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας τους οποίους ορίζει ο Δήμαρχος και τους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπον''.

  3. Τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ Β 2812/12.12.2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων έχει πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.

  6. Την υπ' αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών <<Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τ.Α της χώρας σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 όπως αυτός ισχύει.

  7. Την υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.

  8. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα

  9. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

  10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α)Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφασης Δημάρχου Χανίων ως προς την Αντιδήμαρχο Χανίων Περράκη Βαρβάρα στην οποία δεν θα παρέχεται αντιμισθία και

Β)Τη συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφασης Δημάρχου Χανίων ως προς τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο Χανίων Φραγγεδάκη Γεώργιο στον οποίο ανατίθεται επιπλέον η Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ