Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

15/10/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης- Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”.

15.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

Σχετ.:

1. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’)

2. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προϋπολογισμού 120.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

 

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οδός Γρηγορίου Ε’ 50) τη Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 10:00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

 

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Παρακαλούμε να δημοσιευτεί το παρόν στην ιστοσελίδα σας.

Αρχεία

  1. 2a_dhmosiopoihsh_stoixeion_symvashs_karaolh