Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2019

10/07/2019, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής στήριξης στη διαχείριση της πράξης «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs» του Δήμου Χανίων

10.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:07

 

     ΑΔΑ:6ΧΕΞΩΗ5-ΞΙ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                            Χανιά:      10 / 07 / 2019   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.     32620
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής στήριξης στη διαχείριση της πράξης «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs» του Δήμου Χανίων»

 Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής στήριξης στη διαχείριση της πράξης «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs» του Δήμου Χανίων»

 

1. Προϋπολογιμός Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  38.380.00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προαίρεση  ΟΧΙ

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

 Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης  διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 4. Κωδικός CPV:   79410000-1, 79823000-9, 79952000-2 και 73220000-0

 5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

 6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Συναντήσεις του έργου (Π 1.3.2),  Διαχείριση του έργου (Π 1.3.3), Ιστοσελίδα του Έργου &, Λογαριασμοί στα social media (Π 2.3.1), Ενημερωτικό Υλικό (φυλλάδια & video) (Π 2.3.2), Καταχωρήσεις στον τύπο (Π 2.3.3), Ενημερωτικές Εκδηλώσεις (Π 2.3.4), Καθορισμός συνθηκών για  μελλοντική εγκατάσταση & λειτουργία ηλεκτρικών λεωφορείων στην πόλη των Χανίων (Π 4.3.1) και Αξιολόγηση του έργου (Π 5.3.2) της πράξης με ακρωνύμιο ECORouTs στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020», εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Χανίων ως  δικαιούχος στην πράξη «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs» στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”.

 7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

 8. Χρόνος παράδοσης :  Η παροχή της υπηρεσίας θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, έως τις 31/3/2021, και δύναται να παραταθεί με αντίστοιχη παράταση του έργου μέχρι το αργότερο τις 31/12/2023 ημερομηνία την οποία δεν μπορεί να υπερβεί η υλοποίηση της πράξης «ECORouTs» σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση χρηματοδότησης.

 9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ. 32619/10-07-2019 αναλυτική Διακήρυξη.

 10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  ΟΧΙ

Οι ενδιαφερόμενοι με ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν προσφορές  που θα καλύπτουν ολόκληρη την υπηρεσία και όχι μέρος αυτής.

 11.Η εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 12. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 13. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 23/ 07/ 2019 ημέρα  Τρίτη και από ώρα 10:00 πμ  έως  10:30 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

 15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 16. Χρηματοδότηση:  Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και έχει ενταχθεί  στη  ΣΑΕΠ με κωδικό 2018ΕΠ10260015 (ΑΔΑ:7Ζ0Ι465ΧΙ8-0ΩΜ).

 17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 127 και 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεσή της, παράβολο αξίας ίσης με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)., αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):   www.chania.gr  στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο (σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται και έχει τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 68 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ύστερα από την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.

  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ