Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2019

10/07/2019, Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου με δυνατότητα για μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ), τριών (3) ηλεκτρικών δικύκλων, σταθμού φόρτισης και συμπληρωματική εκπαίδευση

10.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 14:09

                              

 

                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο  Αντιδήμαρχος  ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου με δυνατότητα για μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ),  τριών (3) ηλεκτρικών δικύκλων, σταθμού φόρτισης και συμπληρωματική εκπαίδευση, συνολικού προϋπολογισμού 122.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής.

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

Πίνακας Συμμόρφωσης

ΕΕΕΣ ( σε XML)