Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 18/12/2013 03:12

18/12/2013, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «AGILE»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,

Τις διατάξεις του Ν. 3463/06, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, (ΦΕΚ 114 Α/2006) όπως ισχύει σήμερα,

Τις διατάξεις του αρθ.2, παρ.12 και παρ.13 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α) «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,

Το υπ΄ αρ. 21437/5.5.2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2013, που προβλέπεται για την κάλυψη των δαπανών υλοποίησης του προγράμματος «AGILE», με Κ.Α 20-7134.001 «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AGILE»,

Την υπ’αριθμ. 33/17-01-2013 Απόφαση Δημάρχου Χανίων, περί ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων,Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ως άνω δαπάνη,

Την με αρ.πρωτ. 939/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της προμήθειας: «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ», AGILE,

Την υπ’αριθμ.1063/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Χανίων με θέμα την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης εις βάρος του ΚΑ. 20-7134.001 προϋπολογισμού έτους 2013,

Την υπ’αριθμ. Α-1718, Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης εις βάρος του Κ.Α. 20-7134.001 «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AGILE», ποσού 14.850,00 Ευρώ, προϋπολογισμού έτους 2013,

Την υπ. αρ. απόφαση 174/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο AGILE»,

Την υπ’αριθμ. 109194/2013 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης Δήμου Χανίων    

 

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «AGILE»: «και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Rapidly-Deployable self-tuning, self-reconfigurable, nearly optimal control design for large-scale nonlinear system» AGILE συνολικού προϋπολογισμού 14.850,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε προμήθεια ειδών συναφών με αυτά που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β και Γ οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: «προς το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «AGILE» στο Δήμο Χανίων, Δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ. 73135, τηλέφωνο πληροφοριών 28213-41760 (υπόψη κα Σιώμπου Αγλαϊα), μέχρι και την Τρίτη 07/01/2014 και ώρα 13:00 μ.μ.                                                                   

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ