Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 26/07/2013 09:07

29/07/2013, Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανών δεξαμενών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

 3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

 4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 12.000,00€ στον Κ.Α. 20-7135.015 για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγανών δεξαμένων.

 6. Την υπ'' αρ. 458/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.

 7. Την υπ’ αρ. 660/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.015 για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγανών δεξαμενών.

 8. Την υπ’ αρ. 60425/2013 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

 9. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

            10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης στεγανών δεξαμενών, προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας ως εξής :

 

 • Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια και την ορθή εγκατάσταση δεξαμενών συλλογής λυμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων. Σε κάθε σημείο που θα υποδείξει τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα εγκατασταθεί ένα δίδυμο δεξαμενών. Αρχικά μια διβάθμια (με 2 εσωτερικούς θαλάμους) δεξαμενή καθίζησης, 500 λτ. τουλάχιστον και σε σειρά μια δεξαμενή συλλογής λυμάτων 3.500 λτ. τουλάχιστον. Καμία δεξαμενή δεν θα ξεπερνά 1,60μ. σε ύψος.

 • Στη διβάθμια δεξαμενή θα γίνεται καθίζηση των αιωρούμενων στερεών και ταυτόχρονα αναερόβια χώνευση της λάσπης στον πυθμένα. Θα φέρει 2 παροχές (είσοδος- έξοδος) ονομαστικής διαμέτρου Φ100 και μια θυρίδα επιθεωρήσεως ανά θάλαμο. Το μήκος αυτής θα είναι τουλάχιστον διπλάσιο του πλάτους της, ενώ το ύψος τουλάχιστον 1,20μ. Η είσοδος της θα συνθεθεί με τον αγωγό. Η δεξαμενή αυτή, θα υπερχειλίζει στην μεγάλη δεξαμενή συγκέντρωσης.

 • Η δεξαμενή συγκέντρωσης θα συνδέεται άψογα, με κατάλληλο σύνδεσμο με την μικρή δεξαμενή ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία διαρροών.

 • Η τοποθέτηση των δεξαμενών θα πρέπει να εξασφαλίζει την αψεγάδιαστη υπογειοποίηση τους. Θα σκαφτεί σκάμα μεγαλύτερο από τον όγκο των δεξαμενών, δημιουργώντας περιθώριο 20 cm περιμετρικά. Ο πάτος του σκάματος θα καθαριστεί και θα απλωθεί μια στρώση σκυροδέματος καθαριότητας με μεταλλικό πλέγμα. Η μορφή του δαπέδου θα εξασφαλίζει την ελάχιστη απαιτούμενη υδραυλική κλίση, λαμβάνοντας υπόψη, το ενδεχομένως διαφορετικό ύψος των δεξαμενών που θα συνεργαστούν. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι δεξαμενές και θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους. Θα συμπληρωθεί ο υπόλοιπος χώρος του σκάματος με άμμο μέχρι τη μέση του σκάμματος. Θα γεμίσουν οι δεξαμενές με νερό. Ολοκληρώνουμε την σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης και καλύπτουμε το σκάμα με ελαφρό σκυρόδεμα. Διαμορφώνουμε το έδαφος με χώμα και άμμο. Ο χώρος θα περιφραχτεί με μικρά πασαλάκια ώστε να αποτρέπεται η διέλευση οχημάτων, όπου συντρέχει τέτοιος κίνδυνος. Όλες οι εργασίες τοποθέτησης σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή βαρύνουν τον προμηθευτή.

 

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών:

 • Οι δεξαμενές θα είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο (PE) άριστης ποιότητας.

 • Θα είναι ανθεκτικές σε βαριά καταπόνηση.

 • Η εταιρεία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008.

 • Θα παρέχεται 3ετη εγγύηση τουλάχιστον.

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προϋπολογισμός

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 01 Αυγούστου 2013 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανών δεξαμενών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.