Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 02/10/2013 03:10

02/10/2013, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ΚΑΙ Β΄»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ΚΑΙ Β΄»

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι προβαίνει στηv απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ΚΑΙ Β΄» σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 842/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Χανίων και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς το γραφείο Προμηθειών, το αργότερο μέχρι 11 Οκτωβρίου 2013 και μέχρι 13:00 μ.μ.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπά υλικά γραφείου, εντύπων – χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλων εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην με αρ. Πρωτ. 69399/20-08-2013 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και στα τεύχη «τεχνική έκθεση-τεχνική περιγραφή-ενδεικτικός προϋπολογισμός», που εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ