Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 26/08/2013 09:08

26/08/2013, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ - ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΛΟΙΠA ΥΛΙΚA ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ- ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: προϋπολογισμού 21.138,21€ πλέον ΦΠΑ 23% 4.861,79€ σύνολο 26.000,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: προϋπολογισμού 26.698,37€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 6.140,63€ σύνολο 32.839,00€.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 47.836,58€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 11.002,42€ σύνολο 58.839,00€.

 

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11,00 π.μ. έως 11,30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Προκήρυξη

Τεχνική Εκθεσή-Τεχνική Περιγραφή-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Εντυπό Οικονομικής Προσφοράς