Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 17/12/2013 11:12

23/12/2013, Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας- ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας- ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 100.892,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά τις εξής ομάδες :

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.

  • ΟΜΑΔΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 16.374,61€, πλέον ΦΠΑ 23% 3.766,16€, σύνολο 20.140,77€

  • ΟΜΑΔΑ 2: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 5.220,00€, πλέον ΦΠΑ 23% 1.200,60€, σύνολο 6.420,60€

  • ΟΜΑΔΑ 3: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.127,18€, πλέον ΦΠΑ 23% 719,25€, σύνολο 3.846,43€

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

  • ΟΜΑΔΑ 4: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.540,16€, πλέον ΦΠΑ 23% 584,24€, σύνολο 3.124,40€

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.

  • ΟΜΑΔΑ 5: Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ-ΚΑΜ - Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού και σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.732,39€, πλέον ΦΠΑ 23% 1.778,45€, σύνολο 9.510,84.

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΥΔΩΝ Α.Ε.

  • ΟΜΑΔΑ 6: ΚΥΔΩΝ Α.Ε .- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού και σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 650,68€, πλέον ΦΠΑ 23% 149,66€, σύνολο 800,34

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

  • ΟΜΑΔΑ 7: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π - Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού και σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 17.882,52€, πλέον ΦΠΑ 23% 4.112,98€, σύνολο 21.995,50€

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

  • ΟΜΑΔΑ 8: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 27.814,30€, πλέον ΦΠΑ 23% 6.397,29€, σύνολο 34.211,59€

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

  • ΟΜΑΔΑ 9: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 684,28€, πλέον Φ.Π.Α. 23% 157,38€, σύνολο 841,66€

 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στα τεύχη «Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές προδιαγραφές –Ενδεικτικός προϋπολογισμός» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αρ. 108268/2013 αναλυτικής Διακύρηξης.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτη, Τ.Κ. 73135 στις 03 Φεβρουάριου 2014 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ομάδας/των ομάδων που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων.

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ