Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 04/04/2013 01:04

08/04/2013, Eπαναπροκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Χανίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης- κίνησης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.


1. Αναθέτουσα Αρχή.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

2.Κατηγορία, Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Ταξινόμηση κατά CPV:09132100, 09135100, 09134200,

3. Περιγραφή.

Η προμήθεια αφορά καύσιμα (Βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως την συμπλήρωση του ποσού των 542.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και άφορα της εξής ομάδες :

 

Ομάδα 1 -Δημοτική Ενότητα Χανίων.

 • Πετρέλαιο κίνησης : 160.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 264.000,00€.

 • Βενζίνη αμόλυβδη : 36.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 72.000,00€.

Ομάδα 2-Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου.

 • Πετρέλαιο κίνησης : 2.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 3.300,00€.

 • Βενζίνη αμόλυβδη : 1.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 2.000,00€.

Ομάδα 3-Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας.

 • Πετρέλαιο κίνησης : 47.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 77.550,00€.

 • Βενζίνη αμόλυβδη : 2.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 4.000,00€.

Ομάδα 4 -Δημοτική ενότητα θερίσου.

 • Πετρέλαιο κίνησης : 3.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 4.950,00€.

 • Βενζίνη αμόλυβδη : 1.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 2.000,00€.

Ομάδα 5 -Δημοτική Ενότητα Σούδας

 • Πετρέλαιο κίνησης : 1.500 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 2.475,00€.

 • Βενζίνη αμόλυβδη 2.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 4.000,00€.

Ομάδα 6 -Δημοτική Ενότητα Κεραμείων.

 • Πετρέλαιο κίνησης : 1.500 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 2.475,00€.

 • Βενζίνη αμόλυβδη : 1.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 2.000,00€.

Ομάδα 7 -Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου.

 • Πετρέλαιο κίνησης : 35.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 57.550,00€.

 • Βενζίνη αμόλυβδη : 2.000 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 4.000,00€.

Ομάδα 8 -Πετρέλαιο Θέρμανσης ( συνολικά στο Δήμο Χανίων).

 • Πετρέλαιο θέρμανσης : 27586 λιτ. προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 23% σύνολο 40.000,00€.

 

4. Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια η σε περισσότερες ομάδες της προμήθειας.

5. Τρόπος-Τόπος παράδοσης.

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων που ανήκουν σε κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της κάθε δημοτικής. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά για το πετρέλαιο θέρμανσης στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις του Δήμου Χανιών οπουδήποτε ευρίσκονται. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

5. Χρονοδιάγραμμα. Η χρονική διάρκεια είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.

α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα: 28213 41760

β)Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.chania.gr

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών. α)Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου την 03-06-2013 και ώρα από 11:00 π.μ.έως 11:30 π.μ. β)Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 31/05/2013).

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 03/06/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται προμηθευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.

9. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των ομάδας /ων που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

10. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 02/04/2013.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 03/04/2013.

11. Πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, κ. Σιώμπου Αγλαΐα Φαξ : 28213 41763.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ