Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013

31/05/2013, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας ηλεκτρονικού τύπου για της ανάγκες του Δημοτικού Φωτισμού στις λοιπές Δημοτικές Ενότητες Χανίων, με απευθείας ανάθεση.,

30.05.2013 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

 3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

 4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 73.800,00 € στον Κ.Α. 20-6662.0017 για την προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Χανίων.

 6. Την υπ'' αρ. 171/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.

 7. Την υπ’ αρ. 538/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.007 για την προμήθεια λαμπτήρων για της ανάγκες του Δημοτικού Φωτισμού στις λοιπές Δημοτικές Ενότητες Χανίων.

 8. Την υπ’ αρ. 41811/2013 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

 9. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

            10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λαμπτήρων οικονομίας ηλεκτρονικού τύπου για της ανάγκες του Δημοτικού Φωτισμού στις λοιπές Δημοτικές Ενότητες Χανίων, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

 

 • Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Συμπαγής, για επαγγελματική χρήση για εξωτερικούς χώρους.

 • Κάλυκας από επινικελωμένο ορείχαλκο Ε27.

 • Μέσος χρόνος ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες.

 • Κατανάλωση μέχρι 23W που αντιστοιχεί σε απόδοση συμβατικού λαμπτήρα 100W.

 • Ενεργειακής Κλάσης Α.

 • Τάση λειτουργίας 230-240V. Συχνότητα δικτύου 50/60 hz.

 • Γυάλινο πρισματικό κάλυμμα.

 • Περιγραφή απόχρωσης: ψυχρό φως ημέρας.

 • Ενδεικτικού μήκους 153mm, ενδεικτικού πλάτους 50mm.

 • Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος – 20oC έως 55oC.

 • Θερμοκρασία χρώματος: ενδεικτική τιμή 6.500 Κ.

 • Φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.400 lm.

 • Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 2.000 ώρες τουλάχιστον 80%.

 • Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος.

 • Παραδοτέες στις αποθήκες του Δήμου μας, εντός 1 μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Απαίτηση του Τμήματος να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά.

 

Οι εν λόγω λαμπτήρες θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων . Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους τεχνικούς του Τμήματος μας.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 03 Ιουνίου 2013 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας ηλεκτρονικού τύπου για της ανάγκες του Δημοτικού Φωτισμού στις λοιπές Δημοτικές Ενότητες Χανίων