Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 17/12/2013 09:12

23/12/2013, Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Κατηγορία 1 : Γνήσια Tονερ, Κατηγορία 2 : Ανακατασκευασμένα Τόνερ, Κατηγορία 3 : Γνήσια Μελάνια

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 8.130,08 πλέον Φ.Π.Α.23% 1.869,92 σύνολο 10.000,00€.

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών και των τριών κατηγοριών ( 1,2,3), όπως ορίζονται ανωτέρω και πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες (κατ 1,2,3).

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις 24- 01 -2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ