Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 24/07/2013 10:07

23/07/13 Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τις "Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης"

     EEespa ΨΣ

     ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

                                                                                                Χανιά, 23/07/2013 
                                                                                            Αρ. Πρωτ.:  59472

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 56386/17-7-2013 ανακοίνωσης του Δήμου Χανίων αναφορικά με την αδυναμία διενέργειας στις 22/7/2013 του ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης» προϋπολογισμού 323.300,00 € Ευρώ, μη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 655/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ορίστηκε νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 10.30, η οποία είναι και ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους έως και τις 22 Αυγούστου 2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς έως και τις 12/8/2013. Η Αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. 41501/29-5-2013 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αναλυτικά τεύχη του διαγωνισμού, προκειμένου να τηρηθεί ένα αρχείο όσων ενδιαφέρθηκαν για τη διακήρυξη αυτή, θα πρέπει να συμπληρώσετε φόρμα ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη από εδώ.