Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 17/06/2013 01:06

17/06/2013, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι προβαίνει στηv απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ » σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 556/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Χανίων και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς το γραφείο Προμηθειών, το αργότερο μέχρι 26 Ιουνίου 2013 και μέχρι 13:00 μ.μ.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της τοπικής κοινότητας Σταλού του Δήμου Χανίων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 96043/06-12-2012 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και στο τεύχος «τεχνική περιγραφή-ενδεικτικός προϋπολογισμός», που εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ