Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 30/08/2013 10:08

30/8/13 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 1 λιτό κέρασμα (μπουφέ) και 1 επίσημο γεύμα στα πλαίσια της διοργάνωσης τιμητικής εκδήλωσης για την μνήμη του Ούγγρου φιλοκρητικού G.Pinter με απευθείας ανάθεση

Χανιά  30-08-13

Α.Π.:    73212

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 1 λιτό κέρασμα (μπουφέ) και 1 επίσημο γεύμα στα πλαίσια της διοργάνωσης τιμητικής εκδήλωσης για την μνήμη του Ούγγρου φιλοκρητικού G.Pinter με απευθείας ανάθεση.


Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
  3.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), του Ν. 2286/1995 και άρθρ. 83 του Ν. 2362/1995.

  4.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).

  5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α. 15-6471.001 του οποίου προβλέπεται πίστωση 25.000,00€ για έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων.

  6.  Την υπ’ αρ. 687/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00€ την παραπάνω δαπάνη εκ των οποίων: α)500,00€ θα καλύψουν ένα λιτό κέρασμα (μπουφέ) και β)200,00€ θα καλύψουν ένα επίσημο γεύμα  

  7.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 73140/30-08-2013 εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητισμού 

  8.  Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση ενός λιτού κεράσματος (μπουφέ) προϋπολογισμού 500,00€ με ΦΠΑ και ενός επίσημου γεύματος προϋπολογισμού 200,00€ με ΦΠΑ στα πλαίσια της διοργάνωσης τιμητικής εκδήλωσης για την μνήμη του Ούγγρου φιλοκρητικού G.Pinter που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στις 04-09-2013, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 1) 1 λιτό κέρασμα (μπουφέ) στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου το οποίο θα περιλαμβάνει:

αλμυρά καναπεδάκια 4ων ειδών με την δυνατότητα να πάρει ο κάθε παρευρισκόμενος από 3 τεμάχια (τα άτομα που υπολογίζουμε να έρθουν στην εκδήλωση είναι 200), χύμα κρασί, και νερό με το ανάλογο σέρβις.     

2) 1 επίσημο γεύμα το οποίο θα περιλαμβάνει: κυρίως πιάτο κρεατικών  – ορεκτικά (4) – σαλάτες (2) – δεύτερο πιάτο κρεατικών - κρασί  – αναψυκτικά – επιδόρπιο (φρούτο, γλυκό).

Τα άτομα που θα παραστούν σε αυτό το γεύμα θα είναι περίπου 13

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους μέχρι την Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα: 12.00 π.μ. με την ένδειξη: α) προς Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για 1 λιτό κέρασμα (μπουφέ) και β) προς Γραφείο Προμηθειών, προσφορά 1 επίσημο γεύμα στα πλαίσια της διοργάνωσης τιμητικής εκδήλωσης για την μνήμη του Ούγγρου φιλοκρητικού G.Pinter, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 τηλέφωνο πληροφοριών 28213 41760.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ