Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 26/11/2013 04:11

26/11/2013 Ανακοίνωση εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για τη δημιουργία και εκτύπωση έγχρωμων αφισών και προσκλήσεων καθώς και δημιορυγία και εκτύπωση πρυσσόμενου banner

 

eikona

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                              Χανιά  26- 11- 2013

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                              Α.Π. 101912

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                            

 Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135                  

Τηλ.: 28213-41760, Fax: 28213-41763                                        

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr                                            

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών: 1) για τη δημιουργία και εκτύπωση έγχρωμων αφισών και προσκλήσεων (παροχή υπηρεσιών) και 2)τη δημιουργία και εκτύπωση ενός πτυσσόμενου Banner (παροχή υπηρεσιών) για τις ανάγκες του εργαστηρίου διαβούλευσης που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)», με απευθείας ανάθεση.

 Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).
  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α. 15-6474.002 «Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων του τοπικού σχεδίου δράσης (ΤΟΠΕΚΟ)-ΟΠΣ 375760»  του οποίου προβλέπεται πίστωση 2.800,00€ για δαπάνες που αφορούν την διοργάνωση εργαστηρίου διαβούλευσης για την ενημέρωση των ωφελουμένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων για τη συμμετοχή τους στα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.
  6. Την υπ’ αρ. 908/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.800,00€  (Αρ.ΠΑΥ: Α-1804/19.11.13) για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της εκδήλωσης.
  7.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 99330/18-11-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και   Πληροφορικής.
  8.  Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών: 1)δημιουργία και εκτύπωση αφισών και προσκλήσεων και 2) δημιουργία και εκτύπωση δύο πτυσσόμενων Banner για τη δημοσιότητα του εργαστηρίου διαβούλευσης για την ενημέρωση των ωφελουμένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων και  τη συμμετοχή τους στα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις 12 Δεκεμβρίου 2013  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

 Ομάδα 1: Δημιουργία και εκτύπωση αφισών και προσκλήσεων για τη δημοσιότητα της εκδήλωσης με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

Δημιουργία και εκτύπωση  έγχρωμων εκτυπώσεων (αφίσες ) Α3 διαστάσεων 31 Χ 46

150

1,00

150,00

184,50

Δημιουργία και εκτύπωση  έγχρωμων εκτυπώσεων (αφίσες) Α4 21Χ29,7

100

0,50

50,00

61,50

Δημιουργία και εκτύπωση  έγχρωμων εκτυπώσεων (προσκλήσεις)

100

0,40

40,00

49,20

Ενδεικτικός Προυπ. ομάδας 1:

 

 

 

295,20

 

 

Τα παραπάνω είδη της ομάδας 1 θα πρέπει να παραδοθούν τη  Δευτέρα 02/12/2013 στο Δημαρχείο Χανίων.

Ομάδα 2: Δημιουργία και εκτύπωση δύο (2) πτυσσόμενων  Banner με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

Δημιουργία και εκτύπωση Πτυσσόμενου Banner Roll up δαπέδου 80x200cm.
Βάρος 3,5 kgr μαζί με τη θήκη

2

130,00

260,00

319,80

Ενδεικτικός Προυπ. ομάδας 2:

 

 

 

319,80

 Τα παραπάνω είδη της ομάδας 2 θα πρέπει να παραδοθούν τη  Δευτέρα 02/12/2013 στο Δημαρχείο Χανίων.      

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο για τη μία ή και για τις δύο ομάδες αλλά η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας (σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους θα αποκλειστεί).

Κατάθεση προσφορών στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 ώρα 11.00π.μ. με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για την ομάδα…...(θα αναγράφεται το νούμερο και η περιγραφή της κάθε ομάδας) στα πλαίσια της διοργάνωσης εργαστηρίου διαβούλευσης στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)». Πληροφορίες στο τηλ. 28213 41760 και 28213 41742.

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ