Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 11/10/2013 01:10

11/10/2013, Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα πρώην Δημαρχείου Σούδας

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 5. Τις διατάξεις της αρ. οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425 σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

 6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α. 30-6264.003 του οποίου προβλέπεται πίστωση 1.650,00 € για την συντήρηση ανελκυστήρων.

 7. Την υπ’ αρ. 918/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 825,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6264.003 για την κάλυψη της εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα πρώην Δημαρχείου Σούδας.

 8. Την υπ'' αριθμ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης του ανελκυστήρα του πρώην Δημαρχείου Σούδας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών, προϋπολογισμού 825,00 € συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης παράτασης και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ελεγχόμενα μέρη εγκ/σεως:

 1. Τοιχώματα φρέατος οροφής και πυθμένος

 2. Ισοζυγισμός ευθυντηρίων ράβδων

 3. Εύκαμπτο καλώδιο κυτίο συνδέσεως

 4. Διακόπτες ασφαλείας φρέατος

 5. Συσκευή αρπάγης

 6. Διακόπτες τέρματος και κινητού δαπέδου

 7. Σημεία προσδέσεως συρματοσχοίνων

 8. Κατάσταση συρματοσχοίνων ολίσθηση

 9. Λίπανση κοινουμ. Εξαρτημάτων

 10. Φερμουίτ πέδης και πέδιλα ευθυντηρίων ράβδων

 11. Ωμομέτρηση κυκλωμάτων για τυχόν διαρροή

 12. Επαφές ηλεκτρικές ηλεκτρονόμος διαφυγής

 13. Ασφάλεια φωτισμός

 14. Ομαλή λειτουργία

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 16 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης του ανελκυστήρα του πρώην Δημαρχείου Σούδας»