Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 03/12/2013 01:12

06/12/13, Επαναπροκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 58.999,41€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του καταλόγου κάθε εταιρείας για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτη, Τ.Κ. 73135 στις 17 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ομάδας/των ομάδων που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ