Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 04/12/2013 12:12

11/12/2013, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Α.Μ στα πλαίσια της Δράσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Α.Μ) – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

XANIA, 02-12-2013

AΡ.ΠΡΩΤ. 103844

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Α.Μ στα πλαίσια της Δράσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Α.Μ) – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Ο.Σ.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Διακηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 167.034,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Προμήθεια και εγκατάσταση σε κανονική λειτουργία αερόψυκτης αντλίας θερμότητας αέρα – νερού με το δοχείο αδρανείας και τις αντλίες κυκλοφορίας (2 τμχ) όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο

ΤΕΜ

3

31.900

95.700,0

Λοιπές υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες όπως ακριβώς περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές μα υλικά και μικροϋλικά

ΤΕΜ

1

40.100

40.100,0

 Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός κατανέμεται στις παραπάνω δύο (2) ομάδες ειδών που αναλύονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και το συνοδευτικό προϋπολογισμό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-01-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό την προϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων μέχρι την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού και έως τις 14:00. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29

Τ.Κ. 73135

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) για κάθε μία από τις δύο ομάδες του προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά περισσότερες από μία ομάδες το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται από την άθροιση των αντίστοιχων ποσών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.

Πληροφορίες, το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης (αναλυτική διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογισμός) διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29, Γραφείο Προμηθειών τηλ. 2821341760) μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα ίδια έντυπα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr/press-release/contests-proclamation).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α 2012ΕΠ00280074).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.Αρχεία

  1. Φύλλα Συμόρφωσης
  2. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  4. Έντυπο Προσφοράς
  5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  6. Τεχνικές προδιαγραφές
  7. Τεχνική Εκθεση
  8. Αναλυτικά η προκήρυξη