Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 09/04/2013 01:04

9/4/2013 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ο Δήμος Χανίων, σε εκτέλεση της υπ’αρ. 197/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να προβεί στην απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Ξενώνα Φιλοξενίας πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006. 

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του πρώην Δήμου Χανίων ή κατά το δυνατόν εγγύτερα αυτών και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 5 χλμ από το κέντρο της Πόλης (σημείο εκκίνησης θεωρείται η πλατεία Αγοράς) και κατά προτίμηση σε όχι κεντρικό σημείο.  Θα πρέπει να είναι προσβάσιμο με μέσα μαζικής μεταφοράς και να έχει ενδεικτικό εμβαδόν τουλάχιστον 280 τ.μ. Αποκλίσεις εμβαδού της τάξεως του 10% δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού. 

Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει ή να μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να έχει δυναμικότητα περίπου 20 θέσεων μικρής διάρκειας διαμονής γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.  Τα δωμάτια φιλοξενίας θα είναι  ή να μπορούν να διαμορφωθούν σε μονόκλινα ή δίκλινα με ανεξάρτητη τουαλέτα (ενδεικτική αναλογία χώρων: 2 μονόκλινα και 8 δίκλινα δωμάτια).  Ενδεικτικά το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον, χώρους διοίκησης (γραφεία), χώρο υποδοχής, χώρους ατομικής συμβουλευτικής, χώρο εστίασης & ψυχαγωγίας, χώρο εκδηλώσεων και απασχόλησης παιδιών, δωμάτιο φύλακα, κουζίνα και βοηθητικό χώρο (αποθήκη) και χώρο για τουαλέτες προσωπικού – επισκεπτών. Επίσης  πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο με δυνατότητα ελέγχου των εισερχομένων, πρόσβαση για ΑμεΑ, έξοδο κινδύνου, θύρες ασφάλειας, σύστημα πυρόσβεσης / πυρασφάλειας κλπ.  Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κεντρική θέρμανση, και εγκατάσταση τηλεφώνου, ενώ επιθυμητοί είναι και χώροι στάθμευσης (κατ’ ελάχιστο 1 θέση), και εγκατάσταση Η/Υ. 

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την υλοποίησή τους, αλλιώς η συμφωνία μίσθωσης θα μπορεί να περιέχει την πρόβλεψη υλοποίησης των απαραίτητων διαμορφώσεων από το Δήμο Χανίων με αντίστοιχη διευθέτηση των παραμέτρων του μισθώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 και ώρα 15:30  στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Στην περίπτωση εκπροσώπησης, χρειάζεται να προσκομιστεί και πληρεξούσιο/εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής υποβολής προσφοράς εκ μέρους τρίτου. 
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας
  3. Θεωρημένο από την Πολεοδομία αντίγραφο οικοδομικής αδείας και 2 φωτογραφίες του ακινήτου.
  4. Δήλωση του Ν.1599/1986 του προσφέροντα καθώς επίσης και δήλωση του Ν.1599/1986 ενός Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα και ενός Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την τήρηση των πυροσβεστικών διατάξεων (παθητικής – ενεργητικής πυρασφάλειας αντίστοιχα) ή πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ.πρωτ. 87559/22-10-2012 αναλυτικής διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και τεύχος διακήρυξης παρέχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Χανίων, που βρίσκεται  στο Δημαρχείο Χανίων, οδ.Κυδωνίας 29, Α’ όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες – τηλ. επικοινωνίας  28213.41610 και από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων   www.chania.gr  την ενότητα «Προκηρύξεις-Διαβουλεύσεις».

Αναλυτικά η 87559/22-10-2012 Διακήρυξη