Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 29/07/2013 03:07

29/07/2013, Ανάθεση του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 121.951,23 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και 150.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : α) κατηγορία ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 120.170,36 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τη γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ  (Πιθάρι Ακρωτηρίου, 73100, Χανιά), μέχρι και την 22-8-2013 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη κοστίζουν 20 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821036220, FAX επικοινωνίας 2821036288, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ζουρίδη Μαρία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Πιθάρι Ακρωτηρίου, 73100, Χανιά), στις 27-08-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοιν/ξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2, 1η ή 2η τάξης για έδρα επιχειρήσεων εντός Νομού και Α2 ή 1ης τάξης για έδρα επιχειρήσεων εκτός Νομού και Κοινοπραξίες Α1 τάξης για έργα κατηγορίας υδραυλικά καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, β. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.404,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.