Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 19/06/2013 10:06

19/6/2013, Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός του έργου: Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων-Χρήση 2013

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ. : Θεανώ Κοκκαλάκη

Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.: 28213-41717 Fax: 28213-41716

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

   ΑΔΑ : ΒΕΖΔΩΗ5-ΥΒ9

                                                                                   Χανιά:18 Ιουνίου 2013

                                                                                    Αριθ. Πρωτ: 49174

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 


           
Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Κεμεσίδης Εμμανουήλ λαμβάνοντας υπόψη,  την υπ’ αριθ. 439/13 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων-Χρήση 2013” και την 580/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης και έγκριση των όρων της διακήρυξης-σύσταση επιτροπής διαγωνισμού ,  προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου: 

Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων-Χρήση 2013” προϋπολογισμού 24.600,00€ (με  Φ.Π.Α. 23%) κατά το σύστημα της ενιαίας προσφοράς έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

          Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 24.600,00€ με τη δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. για κατηγορία Οικοδομικών εργασιών.

          Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΜΕΕΠ στις τάξεις Α1, Α2 και 1η Τάξη ή που κατέχουν Νομαρχιακά πτυχία για έργα Οικοδομικών κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Προσφορές με συστημένη επιστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτές.

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στις 2 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Λήξη κλειστών προσφορών η 10.00 πμ. εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

          Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ανέρχεται σε τριακόσια ενενήντα ευρώ (390,00 €), η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Χανίων και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες.

     Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή). Για περισσότερες πληροφορίες (Διακήρυξη και Τεύχη Μελέτης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, (Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη), κ. Θεανώ Κοκκαλάκη στο τηλ. 28213-41717τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 
ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ