Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 01/03/2013 02:03

01/03/2013, Προκήρυξη διαγωνισμού καθαριότητας των Δημοτικών Αφοδευτηρίων

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών διαγωνισμού καθαριότητας

των Δημοτικών Αφοδευτηρίων

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους εργολάβους των έργων αυτών να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων την Τρίτη 5 Μαρτίου και ώρα 9:00 π.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της καθαριότητας των Δημοτικών Αφοδευτηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 31.218.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες.

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν. 3863 /10 (ΦΕΚ115/τ.Α’/15-07-10).

Πρέπει οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι) με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Το αριθμό τον εργαζόμενων
  2. Τις ημέρες και ώρες εργασίας
  3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
  4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές  αυτών των εργαζομένων.
  5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
  6. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

 

ΣΥΝΗΜ: Τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας