Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 02/08/2013 04:08

2/8/13 Απάντηση αιτημάτων παράτασης ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού «Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών δήμων Κρήτης» και διευκρινιστικών ερωτήσεων επί της διακήρυξης

Χανιά     2/8/2013

Αριθμ. Πρωτ.: 63836 


Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 683/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων στην οποία και διαβιβάστηκαν τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 60530/25-7-2013 (amco Α.Β.Ε.Ε.), 61087/26-7-2013 (infotrip A.E.) και 61328/26-7-2013 (dialogos S.A.) αιτήματα ενδιαφερομένων προμηθευτών για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 41501/29-5-2013 διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών δήμων Κρήτης», σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Τα αιτήματα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών απορρίφθηκαν, επομένως ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 10.30, όπως ορίζεται στην με αριθμ. πρωτ. 59472/23-7-2013 ανακοίνωση του Δήμου Χανίων.
  2. Εγκρίθηκε η άμεση απάντηση των ερωτημάτων/διευκρινήσεων επί των τευχών του διαγωνισμού τα οποία έχουν υποβληθεί έως και τις 22/7/2013.

 

Ακολουθεί το κείμενο απαντήσεων στα υπ’ αριθμ. πρωτ. 57491/19-07-13 (amco Α.Β.Ε.Ε.) και 58336/22-07-13 (infotrip A.E.) αιτήματα διευκρινήσεων ενδιαφερόμενων προμηθευτών οι οποίες απαντήθηκαν από την υπεύθυνη έργου και συντάξασα των τεχνικών προδιαγραφών, κα Σεβαστή Πολυχρονάκη:

 Α) Απαντήσεις σε εταιρία AMCO Α.Β.Ε.Ε.

 1) Ερώτηση: «Ενότητα Α3.4.2 Λειτουργική ενότητα – Υποσύστημα τηλεφωνικό κέντρο (IVR)» σελ. 52/91. Όλοι οι Δήμοι διαθέτουν software τηλεφωνικά κέντρα; Αν ναι, τότε οι τέσσερις (4) κάρτες IVR προβλέπεται να εγκατασταθούν σε αυτά; Αν δεν ισχύει τότε θα πρέπει σε έναν από τους εξυπηρετητές να εγκατασταθεί και το λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου

 Απάντηση: Θα εγκατασταθεί ένα(1) σύστημα IVR σε κάθε Δήμο (μία IVR κάρτα για κάθε Δήμο). Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το κατάλληλο λογισμικό για την υπηρεσία IVR στους Δήμους που δεν διαθέτουν λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου.

 

2) Ερώτηση: «Ενότητα Α3.4.2 Λειτουργική ενότητα – Υποσύστημα τηλεφωνικό κέντρο (IVR)» σελ. 52/91. θα δημιουργηθούν δύο (2) ξεχωριστά IVR sites (Χανιά – Ηράκλειο), με διαφορετικά τηλεφωνικά νούμερα, όπου θα εγκατασταθούν οι κάρτες τηλεφωνίας σε εξυπηρετητές που διαθέτουν ήδη οι Δήμοι όπου λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο Asterisk;

 Απάντηση: Όχι. Θα εγκατασταθεί ένα (1) σύστημα IVR σε κάθε Δήμο. Για κάθε Δήμο θα υπάρχει μοναδικό τηλεφωνικό νούμερο. Ο Δήμος θα διαθέσει το σύστημα που θα εγκατασταθεί η κάρτα τηλεφωνίας.

 

3) Ερώτηση: «Ενότητα Α3.4.2 Λειτουργική ενότητα – Υποσύστημα τηλεφωνικό κέντρο (IVR)» σελ. 52/91. Ποιος είναι υπεύθυνος για την απόκτηση αριθμού επικοινωνίας για το υποσύστημα τηλεφωνικού κέντρου (IVR); Πόσα κανάλια επικοινωνίας θα υποστηρίζει η κάθε φωνητική πύλη, εάν πρόκειται για δύο (2) sites και σε πόσες και ποιες γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά κλπ);

Απάντηση: Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το κάθε Δήμο είναι υπεύθυνος για την απόκτηση αριθμού επικοινωνίας για το υποσύστημα τηλεφωνικού κέντρου (IVR). Οι προδιαγραφές για τις κάρτες περιγράφονται στο πίνακα C3.15. Στην παρούσα φάση η αναλογία που απαιτείται είναι η εξυπηρέτηση 5 ταυτόχρονων χρηστών (τουλάχιστον) στην Ελληνική και 1 ταυτόχρονων χρηστών (τουλάχιστον) στην Αγγλική γλώσσα.

 

4) Ερώτηση: «Ενότητα Α3.4.3 Λειτουργική ενότητα – Υπηρεσία σύντομου μηνύματος κυκλοφοριακής ενημέρωσης SMS» σελ. 54/91. Με δεδομένο ότι η δέσμευση αποκλειστικού πενταψήφιου αριθμού για τους Δήμους για χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ξεπερνά τον προϋπολογισμό του έργου παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν η τεχνολογική λύση που ζητείται αφορά την χρήση keyword π.χ. ΙΟΑ σε ήδη υφιστάμενο 5ψήφιο. Αυτό σημαίνει ότι ο Ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή δεν θα επιβαρυνθούν με κόστη «ενοικίασης» αποκλειστικού 5ψήφιου αριθμού. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται ειδικό 5ψήφιο, ποιος είναι υπεύθυνος για την δέσμευση Keyword σε 5ψήφιο αριθμό καθώς και για τη δυνατότητα διασύνδεσης με τον πάροχο του Keyword σε 5ψήφιο; Ποιον επιβαρύνει το κόστος; Ποιος είναι υπεύθυνος για την εύρεση SMS Gateway;

 Απάντηση: Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται στους Δήμους ειδικό 5ψήφιο ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: α) για την δέσμευση Keyword σε 5ψήφιο αριθμό καθώς και για τη δυνατότητα διασύνδεσης με τον πάροχο του Keyword σε 5ψήφιο β) το σχετικό κόστος γ) για την εύρεση SMS Gateway.

 

5. Ερώτηση: «Ενότητα Α3.4.5 Λειτουργική ενότητα – Υποσύστημα διαχείρισης πληροφορίας χώρων στάθμευσης», σελ. 56/91. Τι δεδομένα είναι διαθέσιμα από το μηχανογραφικό σύστημα του κάθε Δήμου ξεχωριστά; Επιπλέον αναφέρεται ότι “Μέσω της εφαρμογής θα γίνεται από το προσωπικό του πάρκινγκ καταχώρηση των δεδομένων τα οποία εν συνεχεία θα προωθούνται στο κεντρικό σύστημα” . Τι δεδομένα θα καταχωρούνται από το προσωπικό του πάρκινγκ;

 Απάντηση: Όπως αναφέρετε στο Α3.4.5 το υποσύστημα διαχείρισης πληροφορίας  χώρων στάθμευσης δεν θα αντλεί δεδομένα από τα μηχανογραφικό σύστημα του κάθε Δημοτικού πάρκινγκ. Σύμφωνα με τους πίνακες συμμόρφωσης C3.9, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου η ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής (web) εφαρμογής η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε δημοτικό πάρκινγκ να διαχειρίζεται και να ενημερώνει αποκλειστικά και μόνο τα δικά του δεδομένα (εισόδους και εξόδους οχημάτων) για την καταγραφή των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης.

 

6. Ερώτηση: «Ενότητα Α3.6.1 Εξοπλισμός φωτεινές πινακίδες - VMS», σελ. 57/91. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν οι ζητούμενες φωτεινές πινακίδες είναι μονής ή διπλής όψης.

Απάντηση: Οι ζητούμενες φωτεινές πινακίδες πρέπει να είναι τουλάχιστον μονής όψης.

 

7. Ερώτηση: «Ενότητα Α3.6.1 Εξοπλισμός φωτεινές πινακίδες - VMS», σελ. 57/91. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε το χρώμα LED των ζητούμενων φωτεινών πινακίδων.

 Απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός στο χρώμα LED

 

 8. Ερώτηση: «Ενότητα Α3.6.1 Εξοπλισμός φωτεινές πινακίδες - VMS», σελ. 57/91. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ότι τα κόστη ρευματοδότησης των VMS πινακίδων θα γίνουν από την Αναθέτουσα αρχή για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών και μειωμένης συντήρησης μετά το πέρας της εγγύησης.

Απάντηση: H σύνδεση με τον παροχέα ηλεκτρικής ενεργείας (ΔΕΗ) και το σχετικό κόστος αποτελεί υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 9. Ερώτηση: «Ενότητα Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Προϋπόθεση ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, Σημείο 3 όπου αναφέρεται “στην ομάδα έργου θα πρέπει να υπάρχει και μέλος με εμπειρία κατά τα δέκα τελευταία έτη στην εγκατάσταση και λειτουργία Φωτεινών Πινακίδων Μηνυμάτων (VMS)”», σελ. 34/65. Η εμπειρία αναφέρεται σε κάθε είδους ηλεκτρονικές πινακίδες φωτεινών μηνυμάτων (πινακίδες για θέσεις στάθμευσης, ευφυείς στάσεις, πινακίδες πληροφόρησης επιβατών κλπ);

Απάντηση: Ναι, η εμπειρία αναφέρεται σε κάθε είδους ηλεκτρονικές πινακίδες φωτεινών «ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ» μηνυμάτων VMS.

 

 10. Ερώτηση: «Ενότητα C3.1 Φωτεινές πινακίδες μηνυμάτων (VMS)», σελ. 18/57. Στην Προδιαγραφή “Εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, (πινακίδα, κουτί ελέγχου, δίαυλος επικοινωνίας) σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος με έτοιμη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακας με ασφαλειοδιακόπτες) προς σύνδεση με τον παροχέα ηλεκτρικού ρεύματος. Επαρκή ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ του πλαισίου της βάσης στήριξης και της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τα έξοδα εγκατάστασης, μεταφοράς βαρύνουν τον Ανάδοχο”. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν η έτοιμη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακας με ασφαλειοδιακόπτες) καθώς και η σύνδεση με τον παροχέα ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούν υποχρέωση του Δήμου ή του Αναδόχου. Επίσης, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για την απόσταση μεταξύ του σημείου εγκατάστασης της ηλεκτρονικής πινακίδας και του πίνακα με τους ασφαλειοδιακόπτες.

Απάντηση: Η έτοιμη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακας με ασφαλειοδιακόπτες) καθώς και η σύνδεσή της με τον παροχέα ηλεκτρικού ρεύματος  αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου σε μια λογική απόσταση ελάχιστων μέτρων από τις VMS σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

 

11. Ερώτηση: «Ενότητα C3.1 Φωτεινές πινακίδες μηνυμάτων (VMS)», σελ. 18/57. Στην Προδιαγραφή “Εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό τοπικών δοκιμών και λειτουργίας των πινακίδων Παρέχεται Ελληνικό και Αγγλικό μενού”. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε πού θα εμφανίζεται το μενού του λογισμικού τοπικών δοκιμών. Απαιτείται η ύπαρξη μόνιμης οθόνης στο εσωτερικό της ηλεκτρονικής πινακίδας ή το μενού θα είναι διαθέσιμο μέσω σύνδεσης ενός οποιουδήποτε υπολογιστή με την ηλεκτρονική πινακίδα;

 Απάντηση: Δεν αποτελεί απαίτηση η ύπαρξη μόνιμης οθόνης (χωρίς να αποκλείεται και αυτή η δυνατότητα) αλλά απαιτείται η δυνατότητα πρόσβασης με το μενού επιλογών του VMS από οποιοδήποτε Η/Υ.

 

 

12. Ερώτηση: «Ενότητα C3.5 Ανάπτυξη υποσυστήματος IVR», σελ. 29/57. Η φωνητική πύλη δεν θα υποστηρίζεται από ASR (Automatic Speech Recognition) αλλά μόνο από DTMF; Αν δεν υποστηρίζεται από ASR θα είναι λειτουργικά μη χρηστική.

 Απάντηση: Σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης C3.5  η φωνητική πύλη πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά DTMF.

 

13. Ερώτηση: «Ενότητα C3.1 Φωτεινές πινακίδες μηνυμάτων (VMS)», σελ. 17/57. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τις προδιαγραφές του ζητούμενου Fiber Optic interface.

 Απάντηση: Οι προδιαγραφές του Fiber Optic interface  είναι: SFP Connector μονότροπης οπτικής ίνας (SFP 1000BASE-LX for Long – Reach, single mode fiber)  –  έως 10.000 m.

 

 

Β) Απαντήσεις σε εταιρία InfoTrip Α.Ε.

 1. Ερώτηση: «Ενότητα Α1.2.1 Περιγραφή των υπηρεσιών των εμπλεκόμενων φορέων», σελ. 25/91. Ποιος είναι ο αριθμός των εν λειτουργία ανιχνευτών κυκλοφορίας στο Δήμο Ηρακλείου; Ποια είναι τα διαθέσιμα δεδομένα από τους ανιχνευτές κυκλοφορίας στον Δήμο Ηρακλείου; Που και σε τι μορφή αποθηκεύονται σήμερα τα δεδομένα αυτά; Πώς και ποια πρωτόκολλα θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αυτών από τον Ανάδοχο;

Απάντηση: Στο Δήμο Ηρακλείου υπάρχουν ανιχνευτές κυκλοφορίας (loops) στις εισόδους αλλά και στο κέντρο της πόλης, σε δέκα σημεία (εισόδου-εξόδου).  Από αυτούς αντλούνται δεδομένα κατάληψης και αριθμού οχημάτων. Tα δεδομένα αυτά αποστέλλονται στο κέντρο φωτεινής σηματοδότησης και αποθηκεύονται σε μορφή txt. Από εκεί μπορούν επίσης να «εξαχθούν» σε μορφή XML.

 

2. Ερώτηση: «Ενότητα Α1.2.1 Περιγραφή των υπηρεσιών των εμπλεκόμενων φορέων», σελ. 26/91. Ποιος είναι ο αριθμός των εν λειτουργία ανιχνευτών κυκλοφορίας στο Δήμο Χανίων; Πού και σε τι μορφή αποθηκεύονται σήμερα τα δεδομένα από τους ανιχνευτές κυκλοφορίας στον Δήμο Χανίων; Πώς και ποια πρωτόκολλα θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αυτών από τον Ανάδοχο;

Απάντηση: Οι εν λειτουργία ανιχνευτές κυκλοφορίας  στο Δήμο Χανίων είναι 160.  Για το συγκεκριμένο έργο θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από 25-30 ανιχνευτές οι οποίοι βρίσκονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Τα δεδομένα αυτά αφορούν κατάληψη και  αριθμό οχημάτων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στον κεντρικό εξυπηρετητή MIGRA CENTRAL της εταιρίας Siemens (ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα πλήρους επιτήρησης, επίβλεψης και συντήρησης των κόμβων, καθώς και αλλαγές στα κυκλοφοριακά προγράμματα με στρατηγική TASS και TUC) o οποίος βρίσκεται στο computer room του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων επί της οδού Κυδωνίας και εξάγονται σε μορφή txt.

 

 3. Ερώτηση: «Ενότητα Α2.1 Αντικείμενο του έργου», σελ. 33/91. Αναφέρεται «Εκτίμηση ταχυτήτων στα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία δεν υπάρχουν ανιχνευτές βάσει κοινώς αποδεκτής μεθοδολογίας (Όλοι)». Στην περίπτωση των Χανίων - Ηρακλείου κάτι τέτοιο είναι εφικτό δεδομένου ότι υπάρχουν μετρητές και προβλέπεται λειτουργία υποσυστήματος διαχείρισης κυκλοφοριακών δεδομένων. Τι ακριβώς όμως απαιτείται στην περίπτωση των Δήμων Ρεθύμνης και Αγ. Νικολάου σχετικά με την συγκεκριμένη απαίτηση, ή έχουν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής;

Απάντηση: Οι Δήμοι Ρεθύμνης και Αγ. Νικολάου δεν διαθέτουν κυκλοφοριακά δεδομένα και κατά συνέπεια η συγκεκριμένη απαίτηση έχει συμπεριληφθεί εκ παραδρομής  ως Όλοι και αφορά μονάχα τους Δήμους  Χανίων κι Ηρακλείου.

 

 4. Ερώτηση: «Ενότητα Α3.6.2 Εξοπλισμός – Εξυπηρετητές (servers), Η/Υ, κάρτες IVR» σελ. 60/91. Προβλέπεται διαδικασία επικαιροποίησης εξοπλισμού μετά την υπογραφή του έργου από τον Ανάδοχο ειδικά στην περίπτωση καθυστέρησης έναρξης του έργου που θα οφείλεται σε μη υπαιτιότητα του Αναδόχου;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Β.5.1 παρ. 9 της διακήρυξης «Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.»

 

 5. Ερώτηση: «Ενότητα Α3.6.2 Εξοπλισμός-Εξυπηρετητές (servers), Η/Υ, κάρτες IVR», σελ. 60/91. Τόσο στην πρώτη παράγραφο όσο και στον Πίνακα αναφέρεται ο Πίνακας συμμόρφωσης C3.15 χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος πίνακας στο Μέρος C. Οι Υπολογιστές σύμφωνα με το Μέρος C

ανήκουν στον Πίνακα συμμόρφωσης C3.14 και οι κάρτες IVR αναφέρονται στον Πίνακας συμμόρφωσης C3.15 και όχι στον C3.16.

Απάντηση: Εκ παραδρομής οι πίνακες συμμόρφωσης για το PCs δεν τοποθετήθηκαν στον πίνακα συμμόρφωσης C3.15 αλλά ενσωματώθηκαν στον C.3.14 και κατά συνέπεια οι κάρτες IVR από τον C3.16 μεταφέρθηκαν στον C3.15.

 

 6. Ερώτηση: «Ενότητα C3.8 Υποσύστημα διαχείρισης πληροφοριών κυκλοφορίας», σελ. 32/57. Για την προδιαγραφή “Προσδιορισμός μέσης ωριαίας ταχύτητας σε τμήματα του δικτύου που δεν καλύπτονται από φωρατές” απαιτείται κυκλοφοριακό συγκοινωνιακό μοντέλο. Υπάρχει έτοιμο μοντέλο στους Δήμους Χανίων και Ηρακλείου το οποίο θα πρέπει να ενσωματωθεί και αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του συστήματος; Αν ναι, τι έτους είναι; Περιλαμβάνει κωδικοποιημένο δίκτυο; Με ποιον τρόπο θα πρέπει να τεκμηριωθεί από τον Ανάδοχο η χρήση και επεξεργασία του;

Απάντηση: Δεν υπάρχει έτοιμο κυκλοφοριακό μοντέλο σε όλες τις οδικές αρτηρίες και κατά συνεπεία η εν λόγω απαίτηση και η τεκμηρίωση της αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση του αναδόχου.

 

 7. Ερώτηση: «Ενότητα C3.8 Υποσύστημα διαχείρισης πληροφοριών κυκλοφορίας», σελ. 32-33/57. Με ποιον τρόπο  θα πρέπει να τεκμηριωθεί από τους υποψήφιους Αναδόχους ώστε να αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης η αποτελεσματικότητα της λύσης όσον αφορά τις Προδιαγραφές “Στατιστική ανάλυση δεδομένων και μεθοδολογίας προβλέψεων”, “Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου”, “Περιγραφή διαδικασίας βαθμονόμησης αλγορίθμων”;

Απάντηση: Με δεδομένο ότι το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή δεν θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών λύσεων απαιτείται όμως η κάλυψη των προδιαγραφών του έργου και η περιγραφή της τεχνικής λύσης.  Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής λύσης αποτελεί δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου.

 

8. Ερώτηση: «Ενότητα C3.14 Σύστημα εξυπηρετητών (servers), υπο-πίνακας Α5 “KVM Switch”», σελ. 39- 40/57. Δεν προβλέπονται πουθενά οθόνες για τα KVM Switches, είναι ήδη διαθέσιμες; Σε

περίπτωση που απαιτούνται παρακαλώ όπως προωθήσετε τις προδιαγραφές που πρέπει να

πληρούν οι οθόνες.

Απάντηση: Οι οθόνες για τους εξυπηρετητές οι οποίες θα συνδεθούν στα KVM Switches είναι διαθέσιμες και θα διατεθούν από την Αναθέτουσα αρχή κατά συνεπεία δεν αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου.

 

 9. Ερώτηση: «Ενότητα C3.14 Σύστημα εξυπηρετητών (servers), υπο-πίνακας Γ “Εξυπηρετητής (Servers)”», σελ. 41-42/57. Δεν προβλέπονται πουθενά οθόνες για τους εξυπηρετητές, είναι ήδη διαθέσιμες; Σε περίπτωση που απαιτούνται παρακαλώ όπως προωθήσετε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι οθόνες.

Απάντηση: Όπως προαναφέρθηκε οι οθόνες για τους εξυπηρετητές θα συνδεθούν στα KVM Switches  και θα διατεθούν από την Αναθέτουσα αρχή κατά συνεπεία δεν αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου.

                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που υπεβλήθησαν από 23/7/2013

έως και 12/8/2013, πατήστε εδώ.