Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 13/08/2013 01:08

13/08/2013, Διακήρυξη εκμίσθωσης ομπρελών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 270/81 Π.Δ./τος «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας  δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» εκτίθεται σε Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση θαλάσσιων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής, ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων), για την τουριστική περίοδο 2013, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις στις 26 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους πλειοδότες. Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη. Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.: 28213 41756.

Αναλυτικά η διακήρυξη

Τοπογραφικό Κλαδισσός-Άπτερα

Τοπογραφικό Σταυρός - Παχιά Άμμος

Θ.Μ.14