Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 07/10/2013 09:10

07/10/2013, Επαναπροκήρυξη Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 71.999,30€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτη, Τ.Κ. 73135 στις 01 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Προκήρυξη

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Εντύπο Οικονομικής Προσφοράς